Welkom op onze site!

Over ons

Het kantoor bestaat sinds 1951.

Mr Piet DE RAEYMAEKER († 2011) startte toen zijn kantoor. In de loop van de jaren bouwde hij het op. Er werkten diverse medewerkers en stagiairs kregen er hun opleiding.

Zijn dochter Lieve DE RAEYMAEKER versterkte het kantoor. Zij studeerde aan de KULeuven en bekwaamde zich in de fiscaliteit.

Later vervoegde de zoon Guido DE RAEYMAEKER ook het kantoor. Hij studeerde eveneens af aan de rechtsfaculteit KULeuven. Als één van de eersten behaalde hij het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken.

Hun kennis vulden zij aan met de ervaring en wetenschap  door de jaren opgebouwd.

Een kantoor met ervaring / diensten

Wij zijn onderlegd in (alfabetische opgave):

– Aansprakelijkheden

– Bewindvoering

– Familierecht

– Fiscale zaken

– Huurzaken

– Invorderingen (over geheel België)

– Schadegevallen

– Strafrecht

– Vennootschappen

– Verkeer

– Verzekeringen

Wij adviseren, onderhandelen, helpen bij contracteren  en verdedigen u voor burgerlijke, straf-, arbeids- en ondernemingsrechtbank (voorheen noemde deze laatste Rechtbank van Koophandel). Wij zullen dit doen binnen de mogelijkheden die er zijn en wat het best mogelijke is.

Wij zullen steeds trachten te komen tot een minnelijke regeling. Bij dit alles staat u uiteraard centraal en gebeurt het in samenspraak met u.

Over onze vergoeding

De wijze van vergoeding van onze kosten en prestaties is zeer gevarieerd.

Wij hanteren de volgende systemen al dan niet in combinatie:

– consultatiefee,

– kosten afrekening,

– uurloon naast kosten,

– forfaitaire bedragen,

– abonnementen.

De hoegrootheid is afhankelijk van de aard van de zaak en de hoogdringendheid.

Wij bespreken  dit met u en leggen dit vast in een overeenkomst waarin onze onderlinge rechten en plichten uitgeschreven zijn.

Wij wensen daarbij dat het  u geheel duidelijk en overzichtelijk is. Een goed gesprek is dan ook van alle belang. U kan ons daarvoor vrijblijvend  contacteren.

Privacy – Gdpr

Als advocaten zijn wij onderworpen aan tuchtregels uitgaande van de ORDE VAN VLAAMSE BALIES. Voor meer info hierover verwijzen wij u naar de website van OVB.

Wij zijn gehouden de GDPR wetgeving na te leven. Hieronder leest u hoe dit gebeurd.

Waarom worden deze gegevens verwerkt? Om welke gegevens gaat het? Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking? 

 • In het kader van de opdracht tot rechtsbijstand die u wenst toe te vertrouwen aan uw advocaat, moet deze een zekere hoeveelheid informatie van en over u verwerken. Deze informatie is noodzakelijk om de opdracht te vervullen.
 • Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om (een) andere opdrachten te realiseren die noodzakelijkerwijs nauw verbonden zijn met uw opdracht.
 • Uw verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentieadres en facturatieadres, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die verder in het document worden vermeld.
 • Deze gegevens kunnen – als dit nodig is voor de verwerking van uw opdracht – gevoelige gegevens uitmaken zoals: medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen.
 • Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en Nationale wetgeving rond gegevensbescherming.
 • Zelfs wanneer u zou besluiten uw toestemming niet te geven, zal uw advocaat uw dossier zo goed mogelijk behandelen. U dient zich evenwel bewust te zijn dat voor een goede afhandeling van uw dossier bepaalde gegevens essentieel zijn. 
 • Uw advocaat is verantwoordelijk voor uw gegevens. U kunt steeds contact opnemen om vragen te stellen waarvan u denkt dat die nuttig zijn.

Hoe worden uw gegevens bewaard?

 • Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand, onder de verantwoordelijkheid van uw advocaat die alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen.
 • Als uw gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling en/of via gerechtelijke procedures, via het edeposit/DPA elektronische systeem, of enige andere applicatie.
 • Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van uw dossier. Als uw dossier eenmaal wordt afgesloten, worden uw gegevens minimaal tien jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de diensten van uw advocaat, om deze in staat te stellen zijn (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • De leden van het kantoor van uw advocaat hebben toegang tot uw dossier zodat zij uw dossier, indien nodig, kunnen behandelen.
 • Als de behandeling van uw dossier dit vereist, staat dit toestemmingsformulier uw advocaat ook toe om alle gegevens in uw dossier te delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld.
 • Als de behandeling van uw dossier een (procedurele) actie buiten België vergt, maar binnen de Europese Unie (EU), en als u en uw advocaat het daarmee eens zijn, kunnen de gegevens die u aanbelangen en die door uw advocaat zijn verzameld, gedeeld worden met juridische actoren uit andere EU-landen.
 • Uw advocaat kan u meer vertellen over de professional(s) die uw zaak behandelen in dit (deze) land(en) van de EU.

Wat zijn uw rechten als cliënt?

 • U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens te geven of in te trekken.
 • Als u vandaag toestemming geeft om uw gegevens te verstrekken en in uw dossier te verwerken, kunt u deze toestemming later nog steeds intrekken. In dat geval legt uw advocaat u uit hoe uw gegevens uit uw dossier worden verwijderd. Het blijft echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw rechten te verdedigen in een rechtszaak.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot uw gegevens. Uw advocaat zal u vertellen wie betrokken worden bij de verwerking/behandeling van uw dossier en wie toegang heeft tot uw dossier.
 • U heeft het recht om te vragen welke informatie van u werd geregistreerd en om – indien nodig, wanneer bepaalde informatie niet correct is – die informatie aan te passen.
 • U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • Uw advocaat heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en bewaard en om u onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van uw gegevens niet wordent gerespecteerd of in geval van verlies van uw gegevens. 
 • Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met uw advocaat of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Tel. : 02/274 48 00 of commissie@privacycommission.be

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens nog in een cliëntendatabank opgeslagen?

 • Uw advocaat bewaart bepaalde gegevens om in contact te kunnen blijven met u.
 • U kan aangeven of u gecontacteerd wil worden door uw advocaat in het kader van bepaalde voorlichtingsactiviteiten georganiseerd door uw advocaat of om de nieuwsbrief van zijn kantoor te ontvangen.

Welke uitzonderingen bestaan er op mijn rechten als cliënt?

 • Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
 • Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling,  uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.